Tag Archives: การอบรม

หลักสูตรการบริหารเวลาเพื่อบริหารจัดการงานและเป้าหมายสำเร็จ

หลักสูตรการฝึกอบรมการบริการเวลาเพื่องานสำเร็จ

หลักการและเหตุผล การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้นแน่ [อ่านต่อ]

อยากเป็นวิทยากร ห้ามพลาด!!!

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ อ.สุณิชชา ชอบชัย

มือใหม่ อยากเป็นวิทยากรมีหลายเรื่องให้ฝึก ซึ่งหนึ่งในหล [อ่านต่อ]

เทคนิคการวางแผนงานเพื่องานสำเร็จและมีประสิทธิผล

การวางแผนงานสำหรับผู้บริหาร อ.สุณิชชา อบรม

การวางแผนการทำงานเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการมองเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานจริงภายในองค์กรว่าจะมีแนวโน้ม ทิศทาง อุปสรรคที่ต้องรับมือ น่าจะมีอะไรบ้าง