แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย มีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ และสามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพียงเข้าใจ ยอมรับ และยินดีเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป้าหมายมีคุณค่า ด้วยหลัก SMART Goal  เพียงเท่านี้ทุกค้นก็สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเชิงรุกที่มีคุณภาพ

ผลงานที่ลูกค้าไว้วางใจ

ผลงานที่ลูกค้าไว้วางใจ

ศรัทธา นำพาสู่…แรงบันดาลใจเขียนเวปไซต์ www.sunitcha.com

ประสบการณ์เกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาสิ่งที่ได้พบกับการทำงานมีทั้งความสุข สนุก กังวล เครียด กับเรื่องราวมากมายในการทำงาน ของพนักงานและหัวหน้าทุกคน พอสรุปได้จากประสบการณ์ว่า เรื่องคน เป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่คลาดเคลื่อน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักเป็นการโทษคนอื่น โทษสิ่งแวดล้อม น้อยคนมากที่จะมองว่าเป็นความผิดของตนเอง

T.062-6599545
วิทยากร&ที่ปรึกษา&โค้ช
หมวดขาย/ตลาด/SV
ผู้นำ/การโค้ช/SoftSkills
ปลุกพลัง+คิด+ทำ》Change

Add Any content here
ศรัทธา นำพาสู่…แรงบันดาลใจเขียนเวปไซต์ www.sunitcha.com

OUR SERVICE


1:1 COACHING


TRAINING


CONSULTING


ONLINE

CONSULT PROGRAM


MANANAGEMENT & HR


MANUFACTURING


TELE  SALES & SALE  TEAM

Latest News