โชคดีจัง

อ.สุณิชชา ชอบชัย (ปั้นทีมขาย,การตลาด,บริการและจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับหัวหน้างาน)

โชคดีจัง
ที่ตื่นมาเห็นความสดใส
ที่มีคนคอยห่วงเราและให้เราห่วง
ที่มีอาหารทุกวัน
ที่มีงานทำมากมาย
ที่มีความท้าทาย
ที่มีสติปัญญา
ที่มีความอดทน
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ที้มีความกังวล
ที่มีคนไม่เข้าใจ
ที่มีมาตรฐานในการวัด
ที่มีการถูกปฏิเสธ
ที่มีการยอมรับ
ที่มีอาการเจ็บป่วย
ที่มีลมหายใจในทุกวัน
ที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่๙