เทคนิคการวางแผนงานเพื่องานสำเร็จและมีประสิทธิผล

การวางแผนงานสำหรับผู้บริหาร อ.สุณิชชา อบรม

การวางแผนการทำงานนั้นก็เพื่อการเตรียมตัวลงมือทำอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะต้องรับมือกับเรื่องใดบ้าง อาจจะมีอุปสรรค ปัญหาอะไรบ้างที่ต้องเจอเมื่อทำงานจริง จะได้เตรียมหาวิธีรับมือ แก้ไข ไว้ล่วงหน้า และที่สำคัญการวางแผนการทำงานนั้นมากกว่าช่วยให้งานสำเร็จได้เพราะยังช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในภาพใหญ่ได้อีกด้วย

การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบมีสำคัญอย่างไร

1. ช่วยลดการสูญเสียจากการทำงานซ้ำซ้อน 

2. ทำให้มีการกำหนดขอบเขตในการทำงานที่แน่นอน และมีนโยบายที่ชัดเจน 

3. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนป้องกันการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน

ก่อนวางแผนงานต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

คำถามสำคัญก่อนเริ่มวางแผน

– ทำไมต้องวางแผน?

– การวางแผนนั้นช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรกับคุณ?

– เป้าหมายหรือเรื่องที่จะวางแผนมีความสำคัญระดับไหน (1-10)?

การวางแผนงานสำหรับผู้บริหาร สุณิชชา

ความสำคัญของการวางแผนเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร

การวางแผนเชิงปฏิบัติการเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหรือระดับหัวหน้างานใช้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง เป็นสิ่งที่ช่วยให้พาทีมงานทุกคนมีแผนงานในทำงาน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ 

ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

– แผนแบบใช้ครั้งเดียว เช่น กิจกรรมพิเศษ หรืองบประมาณพิเศษ

– แผนแบบที่ต้องใช้ต่อไป เช่น นโยบายขององค์กรและระเบียบในการทำงาน

หลักที่ใช้ในการวางแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ในเมื่อการวางแผนการทำงานเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการมองเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานจริงภายในองค์กรว่าจะมีแนวโน้ม ทิศทาง อุปสรรคที่ต้องรับมือ น่าจะมีอะไรบ้าง เราจึงต้องมีการวางกลยุทธ์ด้วยหลักการณ์นี้

What : จะทำอะไร

Why : ทำไปทำไม

How : มีวิธีการขั้นตอนอย่างไร

When : งานที่วางแผนจะเริ่มต้นเมื่อไหร่และสิ้นสุดเมื่อไหร่

Resources : ต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง จากที่ไหน

By Whom : จะมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

Expected Output : ผลที่คาดว่าจะได้รับEvaiuation : จะใช้วิธีการใดในการวัดผล