หลักสูตร

หลักสูตร พัฒนานักขายประจำจุดขาย (PC) และการสอนงานให้ได้ใจและได้งาน

หลักสูตร 3 วัน พัฒนานักขายประจำจุดขาย (PC)
และการสอนงานให้ได้ใจและได้งาน

การทำงานขายประจำจุดขาย (PC) มีสิ่งที่ต้องเผชิญตลอดเวลาคือ พฤติกรรมของลูกค้าที่หลากหลายจนนำมาสะสมเป็นความรู้สึกเชิงลบต่อตนเองและคนรอบข้าง ลดทอนศักยภาพของตัวเองโดยไม่เจตนา

หากเรียนรู้ เข้าใจ พร้อมพัฒนาตัวเองด้วยหลักการพื้นฐานในการเป็นนักขาย และปรับความคิดให้เป็น PC มืออาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอตามกระบวนการขายอย่างมั่นใจ จะสามารถนำสไตล์การขายแบบต่าง ๆ ไปใช้ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและชนะใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

  • รูปแบบการเรียน In-House 
  • ระยะเวลา 3 วัน
  • ตั้งแต่เวลา 9:00 -16:00 น.
รายละเอียด [ux_products orderby=”sales” show=”onsale”]
หลักสูตร 2 วัน พัฒนาวิทยากรทรงประสิทธิภาพ-สุณิชชา

หลักสูตร 2 วันพัฒนาวิทยากรทรงประสิทธิภาพ
(Train the Trainer of Powerful)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างสอดคล้องกับความรับผิดชอบในงานปัจจุบัน และขยายศักยภาพให้ตนเอง ทีมงาน และองค์กรให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สิ่งที่จะเกิดขึ้นในคลาสอบรมประกอบด้วย ศาสตร์และศิลป์ในการเป็นวิทยากร / กระบวนการสร้างเนื้อหาหลักสูตร / แนวทางการพัฒนาตัวเองจากจุดแข็งและเสริมจุดแกร่งอย่างทรงพลังในฐานะมืออาชีพ / ทักษะการเป็นวิทยากรด้วย TAPS Model /เทคนิคการบริหารคลาสให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง/ ฯลฯ

  • รูปแบบการเรียน In-House 
  • ระยะเวลา 2 วัน
  • ตั้งแต่เวลา 9:00 -16:00 น.
รายละเอียด [ux_products orderby=”sales” show=”onsale”]
หลักสูตร พัฒนานักขายประจำจุดขาย (PC) และการสอนงานให้ได้ใจและได้งาน

หลักสูตร 2 วัน Digital Transformation
และการพัฒนาทักษะการขายเชิงรุกผ่านสื่อดิจิตอลสำหรับ PC

การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความสนใจและเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปเป็นอย่างมากและรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ ที่อยู่บนโลก Online สามารถช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลดีขึ้น เร็วขึ้น ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ ทำให้สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและไวขึ้น
ทักษะการใช้สื่อ Internet จึงมีบทบาทสำคัญสำหรับพนักงานขายที่สามารถพัฒนาทักษะและ สามารถขายสินค้าได้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านสื่อ Internet จะทำให้ขายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • รูปแบบการเรียน In-House 
  • ระยะเวลา 2 วัน
  • ตั้งแต่เวลา 9:00 -16:00 น.
รายละเอียด [ux_products orderby=”sales” show=”onsale”]
หลักสูตรการฝึกอบรม PDCA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักสูตร PDCA to Success
(เพิ่มประสิทธิภาพงานให้สำเร็จ)

รายละเอียด
หลักสูตรการฝึกอบรมการบริการเวลาเพื่องานสำเร็จ

หลักสูตรการบริหารเวลา
เพื่อบริหารจัดการงานและเป้าหมายสำเร็จ

รายละเอียด