หลักสูตร In-House Training

ในสถานการณ์ปกติหลักสูตร In-House เราจะสอนแบบออฟไลน์ แต่ในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ยังไม่จบลง เราจึงสามารถออกแบบหลักสูตรเหล่านี้ให้สามารถเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเดิม

หลักสูตร 3 วัน

พัฒนานักขายประจำจุดขาย (PC)  และการสอนงานให้ได้ใจและได้งาน

——————————————–

ารพัฒนาเทคนิคและทักษะในการขาย (Selling Skill) ให้เป็นมืออาชีพได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน

แล้วค่อยเริ่มหาความรู้ (Knowledge) ต่อยอดพัฒนาความเชี่ยวชาญทักษะ (Skill) แล้วผสานต่อเป็นคุณลักษณะ (Attribute) ของนักขายที่ทรงประสิทธิภาพด้วยบุคลิกภาพที่ปั้นได้จากภายในสู่ภายนอก แล้วสร้างภาพลักษณ์นักขายในดวงใจลูกค้า

การทำงานขายแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ สามารถปรับให้ตัวเองมีทักษะได้อย่างด้วยการปรับ Digital Mindset   ทำให้เพิ่มยอดขายได้ปังและทรงพลังจากเรื่องเล่าสไตล์ตัวเอง

    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เรียนแนวคิดในการเป็น PC อาชีพ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการขายและเพิ่มยอดขายอย่างมีกลยุทธ์
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการขาย ณ จุดขาย และการขายออนไลน์ (Live)
  4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในการสอนงานให้ทีมงานประสบความสำเร็จ
 

เนื้อหาของหลักสูตร Course Outline

ตลอด 3 วันของการเรียนรู้ คุณจะได้เปิดศักยภาพและพัฒนาเรื่องราวต่างๆ ดังนี้

Day 1 : หลักพื้นฐานการทำงานขาย ณ จุดขาย (PC)

ทำความรู้จักตัวเอง ทบทวนพื้นฐานการเป็นนักขาย
ทำความเข้าใจตัวเอง ลูกค้า และองค์กร
ทักษะการเอาชนะอุปสรรค เทคนิคการปิดการขาย
และบริการหลังการขาย ทั้งภาคทษฤฎีและปฏิบัติ

Day 2 : พัฒนาบุคลิกภาพการเป็นนักขายประจุดขาย (PC) และ Online

เรียนรู้ทักษะการจัดการด้านอารมณ์ พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ PC  เรียนรู้เรื่อง Digital Transformation สำหรับนักขายเชิงรุก และเทคนิคการ Live ให้น่าสนใจในสไตล์ตัวเอง

Day 3 : พัฒนาทักษะสำคัญในการเป็น PC Supervisor

ถอดบทเรียนการเป็นนักขาย ณ จุดขาย (PC) มืออาชีพ เพื่อสอนทีมงาน เทคนิคการเจรจาต่อรอง รวมถึงพัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับ PC Supervisor

เนื้อหาของหลักสูตร Course Outline

Day 1 : หลักพื้นฐานการทำงานขาย ณ จุดขาย (PC)

• สำรวจแนวความคิดในการเป็น PC  
• เราเป็นนักขาย (PC) แบบไหน?
• ลูกค้าของเราเป็นแบบไหน?
• ปัญหาและอุปสรรคการขายมีอะไรบ้าง? 
• กิจกรรม : เช็คอินเปิดศักยภาพ
• หลักการสำคัญในการเป็น PC
• เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
• กิจกรรม 
• การจัดการหน้าร้าน (Display)
• 5 รู้ขององค์กร
• กิจกรรม : ค้นหาจุดขายให้ตรงพฤติกรรมลูกค้า
• พัฒนาทักษะการขาย 5 ขั้นตอน
• การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ 
• การเปิดการขายอย่างจับใจ
• การเจรจาต่อรอง win : win
• การปิดการขายอย่างชาญฉลาด
• การให้บริการหลังการขาย

Day 2 : พัฒนาบุคลิกภาพการเป็นนักขายประจุดขาย (PC) และ Online

• ทบทวน & ถามตอบ (Sharing Time)
• การสร้างบุคลิกภาพ PC ที่ดี
• เทคนิคการสร้างความมั่นใจ
• เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์ (EQ)
• กิจกรรม : ค้นหา Who am I
• เทคนิคการเตรียม บทพูด, ชุดคำถาม,ชุดคำตอบ 
• บุคลิกภาพสำหรับนักขายประจำจุดขาย (PC)
• กิจกรรม : ฝึกบุคลิกภาพในการสำเสนอ
• Digital Transformation สำหรับนักขายเชิงรุก 
• เข้าใจ หลักการ Digital Mindset
• การประยุกต์ใช้ online กับการทำงานขาย (PC) 
• เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจกับการ Live
• เทคนิคการ Live ให้น่าสนใจในสไตล์ตัวเอง
• เทคนิคการปิดการขายผ่านออนไลน์
• กิจกรรม : ไลฟ์สด (Live)

Day 3 : พัฒนาทักษะสำคัญในการเป็น PC Supervisor

• ถอดบทเรียนการเป็นนักขาย ณ จุดขาย (PC) มืออาชีพ เพื่อสอนทีมงาน  
• เทคนิคขายในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป
• เทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจให้ลูกค้า
• เทคนิคการเจรจาต่อรองให้เกิดผลลัพธ์ในบทบาทที่ปรึกษา
• พัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับ PC Supervisor
• การคิดเชิงบวก 360 องศา 
• การสอนงานในรูปแบบต่าง ๆ 
• การสอนงานให้ตรงสไตล์ลูกน้อง
• กิจกรรม : แบบทดสอบ DISC
• TAPS Model / Able-Willing
• การสอนงานกับสถานการณ์ ต่าง ๆ
• กิจกรรม :  Roleplay 

ติดต่อ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการหลักสูตรที่เหมาะกับองค์กรของคุณ