หลักสูตร 2 วัน พัฒนาวิทยากรทรงประสิทธิภาพ

(Train the Trainer of Powerful)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ได้อย่างสอดคล้องกับความรับผิดชอบในงานปัจจุบัน และขยายศักยภาพให้ตนเอง ทีมงาน และองค์กรให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคลาสอบรมประกอบด้วย ศาสตร์และศิลป์ในการเป็นวิทยากร / กระบวนการสร้างเนื้อหาหลักสูตร/ แนวทางการพัฒนาตัวเองจากจุดแข็งและเสริมจุดแกร่งอย่างทรงพลังในฐานะมืออาชีพ / ทักษะการเป็นวิทยากรด้วย TAPS Model /เทคนิคการบริหารคลาสให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง/เสริมเสน่ห์ด้วยกิจกรรมตามสไตล์ผู้สอน ฯลฯ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ในการเป็นผู้บริหารที่ใส่หมวกวิทยากรได้ด้วยความรู้ การเข้าใจในหลักการ บทบาท ทักษะ และเครื่องมือที่หลากหลาย
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมปฏิบัติจริง และพิสูจน์ร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง และสร้างประสบการณ์ใหม่ในการตีตราหรือนิยามคำว่า วิทยากรทรงประสิทธิภาพ ในแบบที่ใช่ในองค์กร
  • เพื่อให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุขในการพัฒนาหลักสูตร /แนวการสอน และความท้าทายในการดีไซน์กระบวนการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์ผู้เรียนที่หลากหลาย พร้อมทั้งได้ตามเป้าหมายองค์กร
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น และมั่นใจในศักยภาพของตัวเองก่อน แล้วจะสอนหรือถ่ายทอดให้ทุกคนมั่นใจในศักยภาพตัวเองได้ในทุกคลาสที่เป็นวิทยากรในแบบของตัวท่านเอง

——————————————————————————————————————————————————————————————-

ตลอด 2 วันของหลักสูตรจะได้พบกับ

วันที่ 1

ชวนเช็คอิน ศาสตร์และศิลป์ในการเป็นวิทยากร
– ชุดคำถามในการสำรวจมุมมองการเป็นวิทยากรภายใน
– ความรู้ และองค์ประกอบการเป็นวิทยากร  
– ประโยชน์และคุณค่าในการเป็นวิทยากร
– กับดัก/หลุมพรางการเป็นวิทยากร
– Trainer Mindset to Success
– Workshop :  กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ก่อนเริ่มเดินทาง (Start)
 
จิตวิทยาในการเป็นวิทยากรสร้างการเรียนรู้ 
– การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่(Adult Learning)
– การเรียนรู้รูปแบบของคนที่แตกต่าง (สัตว์สี่ทิศ/DISC)
– การเรียนรู้ตาม Generation 
– การใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการยกระดับความสนใจ
– Workshop : เลือกหลักการที่ชอบและประยุกต์ใช้ในคลาส 
ประเด็นสำคัญในการเป็นวิทยากร
– สมรรถนะ (Competency) ในการเป็นวิทยากร
– การสื่อสารด้วยรูปแบบต่างๆ  (55/38/7)
– การนำเสนอให้โดนใจ ได้ผลลัพธ์
– การเสริมบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ
– การถาม-ตอบ ให้ผู้เรียนสนใจ
– Workshop :   เตรียมตัว Onstage #1  
 
On Stage #1 ตัวแทนกลุ่มแสดงศักยภาพ
– วิทยากรสะท้อนและป้อนกลับมุมมองในการพัฒนา
– เสริมเทคนิค และให้การบ้านสำหรับวันที่ 2

วันที่ 2

รู้จัก เข้าใจในการเลือกบทบาทการเป็นวิทยากรด้วย TAPS Model
พร้อมแนวทางการเลือกใช้กับคลาสที่ต่างกัน
– การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
– การเป็นโค้ช (Coacher/Coach)
– การเป็นที่ปรึกษา (Advisor/Consult)
– การเป็นครู (Teacher)
– การเป็นครูฝึก (Trainer)
– ฯลฯ
– กิจกรรม : เลือกบทบาทที่ใช่ และใช้แบบที่ชอบก่อนผสมผสาน
 
เทคนิคการเขียนหลักสูตรให้โดนใจ และทำสไลด์ให้เป็นมืออาชีพ
– ชุดคำถามในการเตรียมตัวการทำหลักสูตรจากความรู้และประสบการณ์
– หัวข้อสำคัญในหลักสูตรที่ควรมี และถอดประสบการณ์มาเขียนหลักสูตร
– แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้
– หมวดหมู่ของสไลด์ เช่น ความหมาย /ทักษะ/เทคนิค/เครื่องมือ ฯลฯ
– เครื่องมือ (กิจกรรม) ที่จะนำมาใช้ในการสอน
 
เทคนิคการสร้างเรื่องเล่า (Story Telling)และเพิ่มเสน่ห์ในคลาส 
– องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง
– กระบวนการในการเล่าเรื่องให้โดนใจ
– รูปแบบของเรื่องเล่าที่น่าสนใจ
– เข้าใจสิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการฟังของกลุ่มคน
– เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการเล่าเรื่อง เช่น การ์ด/ฟอร์ม/อุปกรณ์ ฯลฯ
– Workshop : ออกแบบการสอนสไตล์ตัวเอง  
 

ติดต่อ รายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการหลักสูตรอื่น

ติอต่อ