หลักสูตร 2 วัน

หลักสูตรการฝึกอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ เทคนิค presentation ขั้นเทพ อภิรดี สนธิชัย

หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)

————————————————————————-

หลักการและเหตุผล

การนำเสนอ คือการสื่อสาร ซึ่งหากผู้นำเสนอสามารถนำเสนอได้ดีย่อมหมายถึงว่าคนๆ นั้นมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสร้างความเข้าใจ และสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิดของคนๆ นั้นได้ จนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และเห็นประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน

ซึ่งการจะนำเสนอให้ได้ผลลัพธ์นั้นผู้นำเสนอจำเป็นต้องมี 5 รู้ ได้แก่ รู้จักตัวเอง รู้จักคนฟัง รู้วัตถุประสงค์ รู้จักวิธีการสื่อสาร และรู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ เมื่อนำมารวมกับเทคนิคการสร้างสรรค์ข้อมูลแล้วจะทำให้การนำเสนอเกิดประสิทธิผลสำเร็จได้

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เข้าใจหลักการการนำเสนอที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบบุคลิกเด่นและนำบุคลิกเด่นนั้นไปฝึกฝนจนเกิดทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอได้
อย่างมีประสิทธิผล
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอได้
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการนำเสนอ และสามารถนำเสนอในที่สาธารณะได้
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอได้อย่างประสบความสำเร็จ

รายละเอียด

1 ทำความรู้จักเรื่องการนำเสนอ
  – การนำเสนอที่ดีคืออะไร
  – วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
  – หน้าที่ของผู้นำเสนอ
  – แนวคิดการนำเสนอ

2 องค์ประกอบของการนำเสนอ
  – ค้นหา ทำความรู้จักบุคลิกเด่นของตัวเอง
  – ทำความรู้จักผู้ฟังประเภทต่างๆ ผ่าน Model สัตว์ 4 ทิศ และลักษณะนิสัยผู้ฟัง
  – ตีแตกวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
  – รูปแบบการนำเสนอที่สอดคล้องกับประเภทของผู้ฟัง
  – เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

Workshop : การนำเสนอในสไตล์ของตัวเอง

3 การสร้างการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
– แนวคิดและวัตถุประสงค์การนำเสนอ
  – การจัดระเบียบความคิดเพื่อเรียบเรียงเป็นข้อมูล
  – การสร้างเนื้อหาการนำเสนอที่ครบ ตรงประเด็น และสวยงาม
  – การเลือกสื่อที่จะใช้ในการนำเสนอ
  – การสรุปประเด็น
  – การจับใจความ และการเตรียมตอบคำถามผู้ฟัง
– การสร้าง Slide ที่ดี โดน สวย ครบทุกมิติ

4 เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ

Workshop : การนำเสนอในสไตล์ของตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

– พนักงาน           – หัวหน้างาน          – ผู้จัดการ          – ผู้บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 062-6599545