หลักสูตร PDCA to Success

(หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานให้สำเร็จมากขึ้นด้วย PDCA)

หลักสูตร 1 วัน

หลักสูตรการฝึกอบรม PDCA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักการและเหตุผล

นับวันการแข่งขันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นและเร็วขึ้นอีกทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นตลอดเวลา การทำงานที่เคยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีจึงจำเป็นต้องมีการนำเอากระบวนการที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ร่วมกับการทำงานเพื่อให้ผลของงานออกมาดีขึ้น สำเร็จมากขึ้น สำเร็จไวขึ้น และที่สำคัญสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

บุคลากรขององค์กรซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะเข้ามาช่วยกันวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อความสำเร็จตามทิศทางขององค์กร อันเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม 

ซึ่งวงจร PDCA เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับการทำงาน การวางแผนงาน การแก้ปัญหา และการพัฒนาการทำงานให้ประสบความเร็จได้อย่างเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแนวทาง หลักการ หลักคิด และความรู้สำหรับนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ 
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้เกิดการวางแผนการทำงานและลงมือทำได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร

 1. สร้างคุณสมบัติของคนทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้เรื่อง Mindset : Fix & Growth Mindset 
 3. ทำความเข้าใจกับดักทางความคิด Fix Mindset ที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาการทำงานได้
 4. เทคนิคพัฒนา Fix Mindset ให้เกิด Growth Mindset เพื่อให้สามารถพัฒนาการทำงานได้

Workshop : การสร้าง Growth Mindset

 1. สร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเองที่มีต่องานและองค์กร
 2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
 3. ทำความรู้จักการการคิดในแต่ละรูปแบบ 

– การคิดเชิงแก้ปัญหา (Problem Thinking)

– การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking)

 – การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)

– การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

Workshop 

 1. ทำความเข้าใจหลักคิดและหลักการของการ PDCA
 2. การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal)
 3. การนำเอาหลักการ PDCA ไปใช้จริงในแต่ละขั้นตอน Plan Do Check Action

Workshop 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างานทุกระดับ / พนักงานระดับปฏิบัติการ

สอบถาม-ขอรายละเอียดเพิ่มเติม 062-6599545