หลักสูตรการบริหารเวลาเพื่อบริหารจัดการงานและเป้าหมายสำเร็จ

หลักสูตรการฝึกอบรมการบริการเวลาเพื่องานสำเร็จ

หลักการและเหตุผล

การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้นแน่นอนว่าต้องมีการวางแผนที่ดี แต่นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีวิธีการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพด้วย เพราะทุกคนล้วนมีงานหลากหลายให้ทำ การจัดการบริหารเวลาได้ มีการวางแผนที่เหมาะสม รู้ว่างานไหนควรทำก่อน งานไหนควรทำหลัง หรืองานไหนเป็นงานด่วน รวมทั้งหากในระหว่างวันมีงานแทรกที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอจะต้องทำและตัดสินใจอย่างไร 

การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนการทำงานนั้นจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้สามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป้าหมายต่างๆ ก็สามารถสำเร็จได้ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับการบริหารเวลาและการตั้งเป้าหมาย
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือสำหรับการวางแผนและการบริหารเวลา
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

 1. ปรับกรอบความคิดที่ดีเกี่ยวกับการวางแผนงานและการตั้งเป้าหมาย 
 2. หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน
 3. เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 4. การคิดเชิงกลยุทธ์
 5. เทคนิคการวางแผน
 6. Workshop
 7. แนวคิดเรื่องการบริหารเวลา 80 : 20
 8. หลุมพลางของเวลา
 9. Workshop
 10. เครื่องมือสำหรับการวางแผนทรงประสิทธิภาพด้วย PDCA
 11. เครื่องมือการลงมือทำให้เป้าหมายสำเร็จ
 12. Workshop

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 พนักงานปฏิบัติการ / หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม 062-6599545