หลักสูตร 2 วัน
Digital Transformation

และการพัฒนาทักษะการขายเชิงรุกผ่านสื่อดิจิตอลสำหรับ PC

ทักษะการขายต่างๆ ที่เป็นทักษะวำคัญสำหรับพนักงานขาย (PC) เช่น เทคนิคการเปิดการขาย เทคนิคการขาย เทคนิคการปิดการขาย ต่างก็เป็นทักษะที่พนักงานขาย (PC) จำเป็นต้องมีและเก่งอยู่แล้ว 

แต่บนโลกดิจิทัลทักษะเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น การขายสินค้าบน Internet หรือช่องทาง Digital จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขาย (PC) ต้องได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดและการขายผ่าน Digital Media
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้สื่อ Digital Media ต่างๆ ที่สอดค้องกับพฤติกรรมลูกค้า
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดกลยุทธ์การขายและการนำเสนอการขายบน Digital ได้อย่างเหมาะสม
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอขายสินค้าผ่านช่องทาง Digital ได้ เช่น การ Live การเขียน การทำ Content ในรูปแบบต่างๆ
  5. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการขาย ตามกระบวนการขาย และ ออกแบบการขายตามคุณลักษณะลูกค้า และ Digital Media ที่เหมาะสม

———————————————————————————————————————————————————————————————

ตลอด 2 วันของหลักสูตรจะได้พบกับ

วันที่ 1

ทำความเข้าใจ Digital Transfomation

– คำนิยามของ Digital Transformation
– สร้างกรอบความคิดการขายเชิงรุกด้วย Digital Media
– เรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยน
– Pain Point และ Customer Insight
– กรณีศึกษา : วิเคราะห์ธุรกิจกับการ Transform
– Workshop : การเตรียมตัวสู่ Digital Transformation

กลยุทธ์การใช้ Digital Platform เพื่อการขาย

– Market Place
– การบริการ (Service)
– พฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละช่องทาง
– การวางแผนการขาย Digital Marketing

กลยุทธ์การทำ Content เพื่อขายสินค้าบนช่องทาง Digital

– ทำความรู้จัก 5 รู้
– Workshop 5 รู้
– เตรียมตัวเพื่อฝึกการขายจริง

วันที่ 2

ค้นหาตัวตนเพื่อเป็นนักขายบนโลก Digital
– ทำความรู้จักการขายในรูปแบบต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา

เตรียมทำ Workshop เพื่อขายสินค้าบนโลก Digital

Workshop การขายสินค้าบนโลก Digital

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอหลักสูตรที่เหมาะกับองค์กร